EU and Cookie Law

Polityka Prywatności

Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach. Odzwierciedla on wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

 1. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest “MARKIS” Spółka Cywilna Marta Świerczewska,Karol Świerczewski z siedzibą w Guzowatka 35, 05-252 Dąbrówka.

Z Administratorem możesz skontaktować się poprzez: email na adres markis@markis.pl , telefon pod numer (+48) 604 587 211 lub list na adres: “MARKIS” Spółka Cywilna Marta Świerczewska,Karol Świerczewski, Guzowatka 35, 05-252 Dąbrówka.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu:  imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy i numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

  • w celu zawarcia oraz realizacji umowy/ transakcji, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności z “MARKIS” Spółka Cywilna Marta Świerczewska,Karol Świerczewski (podstawa z art. 6 ust 1 lit. A / B RODO);
  • w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
  • w celu oceny ryzyka kredytowego i weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);na podstawie obowiązku wynikającej z art. 560 Kodeksu Cywilnego. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

 

 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z “MARKIS” Spółka Cywilna Marta Świerczewska,Karol Świerczewski, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez “MARKIS” Spółka Cywilna Marta Świerczewska,Karol Świerczewski przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

III. Informacja o profilowaniu

Nie przewidujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym nie będziemy stosować wobec tych danych profilowania.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom powiązanym z “MARKIS” Spółka Cywilna Marta Świerczewska,Karol Świerczewski, partnerom Administratora, czyli firmom które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym tj. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz tajemnicę zawodową, co stanowi art. 11 ust. 4ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który brzmi: Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących przedstawiania Ci informacji marketingowych, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

“MARKIS” Spółka Cywilna Marta Świerczewska,Karol Świerczewski zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

 

 1. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez “MARKIS” Spółka Cywilna Marta Świerczewska,Karol Świerczewski Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu przetwarzania Twoich danych osobowych, czynności będziemy podejmować tylko za Twoją zgodą.
 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych.
 • Cofnięcie zgody na komunikację marketingową.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej w pkt I dane kontaktowe.

Skarga do organu nadzorczego: Masz prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

VII. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest jednym z warunków zawarcia i wykonywania transakcji z “MARKIS” Spółka Cywilna Marta Świerczewska,Karol Świerczewski, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów firmy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy/ transakcji i tym samym świadczenia Tobie usług.

VIII. Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze naszej strony internetowej www.markis.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony www.markis.pl tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze naszej strony www.markis.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu opuszczenia strony www.markis.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 • pliki cookies „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej;
 • pliki funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy – może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
 • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzystasz, ze naszą stroną. Przypominamy, że inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe, mogą wykorzystywać pliki cookies we własnym zakresie, na zasadach określonych w polityce prywatności danego serwisu.

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na nie zapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na naszej stronie www.markis.pl usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z naszej strony www.markis.pl .

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.